Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE

Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE εμπορεύεται προϊόντα από την παρούσα ιστοσελίδα της σε πελάτες λιανικής και χονδρικής.

Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, ο αγοραστής και η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα ως «Μέρη» ή «Μέρος».

Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Οι Γενικοί Όροι Πώλησης θέτουν το συμβατικό πλαίσιο της παρούσας πώλησης και έχουν σχεδιαστεί, αφενός προς εναρμόνιση των συναλλαγών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό εμπόριο της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE, με το σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου για να ενημερώνουν κάθε πιθανό αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE θα προχωρήσει με την πώληση και την παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν και, να ορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που προκύπτουν από την πώληση των προϊόντων από τον πωλητή στον καταναλωτή (εφεξής «ο αγοραστής»). Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις προϊόντων της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα e-natural.eu
Κατά συνέπεια, η ενέργεια τοποθέτησης μια παραγγελίας από τον αγοραστή για ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην ιστοσελίδα της e-natural.eu , υπόκειται πλήρως στην ισχύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.
Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Εφαρμοζόμενες στην κάθε παραγγελία είναι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον αγοραστή κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας.
Οι ισχύοντες Όροι Πώλησης συμπληρώνουν τους ισχύοντες κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου προστασίας καταναλωτή (όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, ήτοι όχι σε πωλήσεις χονδρικής), το ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο.

Άρθρο 2 – Συμβάσεις και Παραγγελίες
2.1 Τιμολόγηση-Έξοδα Αποστολής
Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στην ιστοσελίδα e-natural.eu , είναι οι ισχύουσες την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, ή αντικαταβολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής είναι ανάλογα του ποσού της παραγγελίας του αγοραστή. Ο αγοραστής θα πληροφορείται το κόστος αποστολής και αντικαταβολής (όταν υπάρχει ως τρόπος πληρωμής), πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.
Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την ημέρα της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στο ισχύον ποσοστό, θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE

στην ιστοσελίδα της. Η παραγγελία προϊόντων, συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή.

2.2 Χαρακτηριστικά προϊόντων
Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE.
Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς, σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον αγοραστή.
Τα προϊόντα είναι συμβατά με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για κάθε πρόβλημα σχετικά με το προϊόν καθώς και για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειαστεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE στα τηλ: 210 3006518, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας.

2.3 Διαθεσιμότητα
Η προσφορά των προϊόντων της ιστοσελίδας της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE, είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/εξαντλήσεως του αποθέματος.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή, πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.

2.4 Παραγγελία
Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Απόρρητο και Χρήση των Cookies, χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους όρους της σύμβασης και τις ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.
Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.
Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του στο σχετικό πεδίο, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Εν συνεχεία η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE θα επιβεβαιώσει την παραγγελία σας, αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί, είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του, είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE στα τηλ: 210 3006518, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας, εντός 24 ωρών και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση.
Μετά την παραλαβή της παραγγελίας του, μπορεί να ασκήσει υπό όρους το δικαίωμα της επιστροφής της, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων συναλλαγής.
Επιπρόσθετα, η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της.

Άρθρο 3 – Πληρωμή
3.1 Τρόποι Πληρωμής
Ο αγοραστής διαβεβαιώνει, ότι η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, σχετικά με την χρήση του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής που ο ίδιος επέλεξε για την παραγγελία του, κατά την διάρκεια καταχώρησης της παραγγελίας.

3.1.1 Τραπεζικές κάρτες
Πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες γίνονται αποδεκτές από την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE

3.1.2 Αντικαταβολή
Ο αγοραστής καταβάλει το ακριβές ποσό της παραγγελίας, καθώς και των εξόδων αποστολής και αντικαταβολής

3.1.3 Άλλοι Τρόποι Πληρωμής
α) Vivapayment
β) Paypal

Άρθρο 4 – Παράδοση και Παραλαβή

4.1 Γενικοί Όροι
Τα παραγγελθέντα προϊόντα από τον αγοραστή, θα παραδοθούν στη διεύθυνση που αναφέρει ο αγοραστής και η οποία αναφέρεται ως διεύθυνση παράδοσης.
Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE παραδίδει σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

4.2 Ζημίες, κατεστραμμένη συσκευασία
Σε περίπτωση προβλήματος αναφορικά με την συσκευασία, (κατεστραμμένα κουτιά, ίχνη υγρών, κλπ) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (ελλιπή, κατεστραμμένα, κτλ), ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων. Η αδυναμία εφαρμογής της σωστής διαδικασίας αναφορικά με την γνωστοποίηση προβλήματος, μπορεί να αφαιρέσει κάθε ευθύνη από τον μεταφορέα και την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE και συγκεκριμένα ο αγοραστής δεν θα δικαιούται αποζημίωσης ούτε θα μπορεί ποτέ να διεκδικήσει από την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE την εκ νέου αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.

4.2.1 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση κατεστραμμένου κιβωτίου
Παράδοση με υπηρεσία ταχυμεταφοράς
Αν εντοπιστεί το πρόβλημα κατά την παρουσία του υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφοράς, αρνηθείτε την παραλαβή και περιγράψτε λεπτομερώς το πρόβλημα. Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να παραδώσει ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος, μαζί με τα προϊόντα με το κιβώτιο στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αναφέρετε αμέσως το πρόβλημα στην ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE.
Αν εντοπιστεί πρόβλημα κατά την απουσία του υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφοράς, αναφέρετε την ζημιά και τα ελλιπή προϊόντα, συμπληρώστε ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος και ενημερώστε την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE

τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Η δήλωση των προβλημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση.

4.2.2 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση ελλιπών ή κατεστραμμένων προϊόντων
Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, θα πρέπει να ενημερώσει την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, σχετικά με την απουσία ή την καταστροφή των προϊόντων . Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αγοραστή ή του παραλήπτη της παραγγελίας και να εκτελέσει τον απαραίτητο έλεγχο, προτού προχωρήσει σε συμπλήρωση των ελλειπόντων προϊόντων ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων.

4.3 Χρόνος Παράδοσης
Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας, από τον ιστότοπό μας ή τηλεφωνικά.
Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από 7 ημέρες από τα αναγραφόμενα όρια, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, αφού επικοινωνήσει με την ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Στην ανωτέρω περίπτωση, που ο αγοραστής επιλέγει την ακύρωση της παραγγελίας του, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση, όπως αναφέρεται παραπάνω, η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής για την παραγγελία.

Άρθρο 5 -Δικαιώματα και χρονικό όριο επιστροφών
5.1. Δικαίωμα επιστροφής

Στo e-natural.eu καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν, ισχύουν οι παρακάτω όροι, όπως αυτοί ορίζονται, από το  Ν.2251/1994 (τροποποίηση 15-7-2015), περί προστασίας του καταναλωτή.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, δηλ. το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, σύμφωνα με το Ν.2251/1994 (τροποποίηση 15-7-2015). Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί, ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και εφόσον περιλαμβάνονται τα σχετικά παραστατικά.

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου προϊόντος, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6532817. Κατόπιν της διαπίστωσης και επιβεβαίωσης του λάθους, θα σας αποστέλλουμε την σωστή παραγγελία, χωρίς να επιβαρυνθείτε επιπλέον έξοδα αποστολής.

5.1.4. Έξοδα επιστροφής
Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός από την περίπτωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης των παραδοθέντων προϊόντων σε συνάρτηση με την παραγγελία (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής θα καταβάλλονται από τη ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE)

5.2. Λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος επιστροφής.

5.2.1. Γενικές διατάξεις που καλύπτουν όλους τους τρόπους επιστροφής
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών σε τέλεια/άριστη κατάσταση, που να επιτρέπει την εκ νέου πώλησή τους (στην αρχική τους κλειστή συσκευασία, σφραγισμένα, με οδηγίες, κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν έχουν ανοιχθεί.
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με την απόδειξη αγοράς που απεστάλη μαζί με τα προϊόντα, στον αγοραστή ή παραλήπτη της παραγγελίας. H ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE θα επιστρέψει στον αγοραστή το κόστος αγοράς των προϊόντων με την μέθοδο πληρωμής που ακολούθησε στην παραγγελία του, εντός 20 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την υπαναχώρηση από την πώληση.

5.3.2 Επιστροφή μέσω ταχυδρομείου ή courier
Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα του της επιστροφής εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερών, πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες κατά την επιστροφή των προϊόντων:

– Αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση και σε κλειστή συσκευασία, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής και με συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης από την πώληση – ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ στην εταιρεία:

ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE
Ελένη Παπαδοπούλου

Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE δεν δέχεται δέματα με πληρωμή παραλήπτη (με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή την ανάγκη αντικατάστασης προϊόντων).
Αν ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας, δεν διατηρεί αποδεικτικό παραστατικό ότι παρέδωσε το προϊόν σε μεταφορείς, τότε η ευθύνη της επιστροφής του προϊόντος θα βαρύνει τον ίδιο.

Άρθρο 6 -Διατήρηση κυριότητας
Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που πούλησε μέχρι την ολική αποπληρωμή της αξίας τους, της κύριας αλλά και των εξόδων και φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη καθώς και των εξόδων αποστολής.

Άρθρο 7 – Ευθύνη
7.1. Δικαιοπρακτική Ικανότητα
Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συνδεθεί με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την ιστοσελίδα της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως της αποπληρωμή της.

7.2. Περιορισμός Ευθύνης
Η ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση, εάν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, δηλαδή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη βούληση και τον έλεγχο της ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE και δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν, όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 8 -Γενικά
8.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην ORGANIC NATURAL THERAPY SOLUTIONS EE και τον αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

Όλες οι συναλλαγές και η εταιρεία λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο 2251/1994